Enquete- duurzaamheid

Is uw bedrijf groen?

Green Junior

Werk aan de winkel !

Green Starter

Een goed begin !

Green Challenger

Op de goede weg !

Green Master

Dichtbij perfectie !

Green survey

Taal - Langue*

Taal - Langue*

(1/2)
Als u het niet weet, kies dan "Neen" of "0-25%"

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd?*

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd?*

Hebt u een energie- of duurzaamheidsmanager in dienst?*

Hebt u een energie- of duurzaamheidsmanager in dienst?*

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
op korte termijn (implementatie binnen 1 jaar)?
op middellange termijn (implementatie binnen 1-5 jaar)?
op lange termijn (implementatie op meer dan 5 jaar)?

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Weet u hoe u de doelstellingen van de Europese Commissie, om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, in uw bedrijfsplan zal integreren?*

Weet u hoe u de doelstellingen van de Europese Commissie, om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, in uw bedrijfsplan zal integreren?*

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

(2/2)

Kent u ...*

Kent u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?
de CO2-voetafdruk van de producten die u commercialiseert?

Omvat de CO2-voetafdruk ook de uitstoot van de gebruikte grondstoffen (zgn “scope 3”)?*

Omvat de CO2-voetafdruk ook de uitstoot van de gebruikte grondstoffen (zgn “scope 3”)?*

Weet u ...*

Weet u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
wat de CO2-voetafdruk reductiedoelstellingen van uw klanten zijn?
wat uw klanten, op ecologisch vlak, van hun leveranciers verwachten?

Heeft u ...*

Heeft u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
recent een energie audit laten uitvoeren?
een energieboekhouding?

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit?*

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit?*

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik?*

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik?*

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes?*

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes?*

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Hoeveel % van uw ...*

Hoeveel % van uw ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
elektriciteitsverbruik wordt groen gekocht of zelf geproduceerd? (bv. aankoop van groene stroom of eigen productie met zonnepanelen)
warmteverbruik komt van eigen duurzamere productie? (bv biomassa, warmte kracht koppeling)
energiegebruik komt van warmterecuperatie?
verlichting is energiezuinig?

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen?*

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen?*

Contactinformatie
Om u de resultaten mede te delen.

Voornaam*

Voornaam*

Achternaam*

Achternaam*

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mail*

E-mail*

Naam onderneming / organisatie*

Naam onderneming / organisatie*

Provincie*

Provincie*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

(1/2)
Si vous ne savez pas, choisissez "non" ou "0-25%"

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ?*

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ?*

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité ?*

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité ?*

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Oui
Non
Partiellement
à court terme (mise en œuvre dans un délai d'un an) ?
à moyen terme (mise en œuvre dans un délai de 1 à 5 ans) ?
à long terme (mise en œuvre sur 5 ans) ?

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Savez-vous comment vous allez intégrer dans votre plan d'entreprise les objectifs de la Commission européenne visant à réduire les émissions de CO2 de 55 % par rapport à 1990 ?*

Savez-vous comment vous allez intégrer dans votre plan d'entreprise les objectifs de la Commission européenne visant à réduire les émissions de CO2 de 55 % par rapport à 1990 ?*

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

(2/2)

Connaissez-vous ...*

Connaissez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
l'empreinte carbone de votre entreprise ?
l'empreinte carbone des produits que vous commercialisez ?

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ?*

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ?*

Savez-vous ...*

Savez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
quels sont les objectifs de réduction de l'empreinte carbone de vos clients ?
ce qu'attendent vos clients de leurs fournisseurs, sur le plan écologique ?

Avez-vous ...*

Avez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
fait réaliser un audit énergétique récemment ?
un système de comptabilité énergétique ?

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ?

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ?

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ?

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ?

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ?

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ?

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?

Quel pourcentage de ...*

Quel pourcentage de ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
la consommation d'électricité est achetée verte ou produite en interne ? (par exemple, achat d'électricité verte ou production propre avec des panneaux solaires)
la consommation de chaleur provient d'une production propre et durable ? (par exemple, biomasse, chaleur et électricité combinées)
la consommation d'énergie provient de la récupération de chaleur ?
l'éclairage est économe en énergie ?

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ?*

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ?*

Contact
Pour vous informer des résultats.

Prénom*

Prénom*

Nom*

Nom*

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Email*

Email*

Nom de la société / organisation*

Nom de la société / organisation*

Province*

Province*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*

Uw klimaatstrategie

Maak van de energietransitie van uw bedrijf een succes!

Hoe te starten met duurzaamheid

Contact