Enquête sur le développement durable

Votre entreprise est-elle verte ?

Green Junior

Le mauvais élève !

Green Starter

C'est un bon début !

Green Challenger

Sur la bonne voie !

Green Master

Presque la perfection !

Fenavian s'associe à Helexia pour mettre en œuvre des mesures durables et réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la viande. Ainsi, nous rendrons ensemble ce secteur durable !

Remplissez ce questionnaire pour savoir dans quelle mesure votre entreprise est verte. Vous découvrirez les caractéristiques des profils ci-dessus et comment Helexia peut vous aider à faire mieux.

Enquête Fenavian
1

Taal - Langue*

Taal - Langue*

Version du questionnaire
1

Quelle version du questionnaire voulez-vous compléter ?*

Quelle version du questionnaire voulez-vous compléter ?*

Versie van de vragenlijst
1

Welke versie van de vragenlijst wilt u invullen?*

Welke versie van de vragenlijst wilt u invullen?*

Snelle versie
11

Kent u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?*

Kent u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?*

Energie-audit : *

Energie-audit : *

Ja
Neen
Ik weet het niet
Heeft u onlangs een energie-audit laten uitvoeren ?
Bent u onderworpen aan deze verplichting?

Heeft u een energie/duurzaamheidsmanager binnen uw team?*

Heeft u een energie/duurzaamheidsmanager binnen uw team?*

Het EU-plan streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot van bedrijven met 55% tegen 2030. Met welk percentage plant u deze te verminderen tegen 2030?*

Het EU-plan streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot van bedrijven met 55% tegen 2030. Met welk percentage plant u deze te verminderen tegen 2030?*

5. Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd bij storingen?*

5. Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd bij storingen?*

Zijn er concrete acties gepland om de duurzaamheid op korte, middellange en lange termijn te verbeteren?*

Zijn er concrete acties gepland om de duurzaamheid op korte, middellange en lange termijn te verbeteren?*

Welk percentage van uw verlichting is energiezuinig (led, bewegingsdetectie, ...)?*

Welk percentage van uw verlichting is energiezuinig (led, bewegingsdetectie, ...)?*

Welk percentage van uw warmteproductie wordt geproduceerd door fossiele brandstoffen?*

Welk percentage van uw warmteproductie wordt geproduceerd door fossiele brandstoffen?*

Bent u al begonnen met het verduurzamen van uw mobiliteit (werknemers en goederentransport)?*

Bent u al begonnen met het verduurzamen van uw mobiliteit (werknemers en goederentransport)?*

Weet u wat uw klanten, op ecologisch vlak, van hun leveranciers verwachten?*

Weet u wat uw klanten, op ecologisch vlak, van hun leveranciers verwachten?*

Produceert u uw eigen hernieuwbare energie?*

Produceert u uw eigen hernieuwbare energie?*

Version rapide
11

Connaissez-vous l'empreinte carbone de votre entreprise ?*

Connaissez-vous l'empreinte carbone de votre entreprise ?*

Audit énergétique : *

Audit énergétique : *

Oui
Non
Je ne sais pas
Avez-vous récemment effectué un audit énergétique ?
Êtes-vous soumis à cette obligation ?

Avez-vous un responsable de l'énergie/du développement durable au sein de votre équipe ?*

Avez-vous un responsable de l'énergie/du développement durable au sein de votre équipe ?*

Le plan de l'UE vise à réduire de 55% les émissions de CO2 des entreprises d'ici 2030. De quel pourcentage prévoyez-vous de les réduire d'ici 2030 ? *

Le plan de l'UE vise à réduire de 55% les émissions de CO2 des entreprises d'ici 2030. De quel pourcentage prévoyez-vous de les réduire d'ici 2030 ? *

Suivez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel (avec alertes en cas de pannes ?)*

Suivez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel (avec alertes en cas de pannes ?)*

Des actions concrètes sont-elles prévues pour améliorer la durabilité à court, moyen et long terme ?*

Des actions concrètes sont-elles prévues pour améliorer la durabilité à court, moyen et long terme ?*

Quel pourcentage de votre éclairage est éco-énergétique (LED, détection de mouvement, ...) ?*

Quel pourcentage de votre éclairage est éco-énergétique (LED, détection de mouvement, ...) ?*

Quel pourcentage de votre production de chaleur est produite par des combustibles fossiles ?*

Quel pourcentage de votre production de chaleur est produite par des combustibles fossiles ?*

Avez-vous déjà commencé à rendre votre mobilité (employés et transport de marchandises) plus durable ?*

Avez-vous déjà commencé à rendre votre mobilité (employés et transport de marchandises) plus durable ?*

Savez-vous ce que vos clients attendent de leurs fournisseurs en termes d'écologie ?*

Savez-vous ce que vos clients attendent de leurs fournisseurs en termes d'écologie ?*

Produisez-vous votre propre énergie renouvelable ?*

Produisez-vous votre propre énergie renouvelable ?*

Algemeen (1/7)
Als u het niet weet, kies dan "Neen" of "0-25%"
5

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd? *

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd? *

Hebt u een energie- of duurzaamheidsmanager in dienst?*

Hebt u een energie- of duurzaamheidsmanager in dienst?*

Energie (7/7)
16

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
op korte termijn (implementatie binnen 1 jaar)?
op middellange termijn (implementatie binnen 1-5 jaar)?
op lange termijn (implementatie op meer dan 5 jaar)?

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Weet u hoe u de doelstellingen van de Europese Commissie, om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, in uw bedrijfsplan zal integreren?*

Weet u hoe u de doelstellingen van de Europese Commissie, om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, in uw bedrijfsplan zal integreren?*

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

Kent u ...*

Kent u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?
de CO2-voetafdruk van de producten die u commercialiseert?

Omvat de CO2-voetafdruk ook de uitstoot van de gebruikte grondstoffen (zgn “scope 3”)? *

Omvat de CO2-voetafdruk ook de uitstoot van de gebruikte grondstoffen (zgn “scope 3”)? *

Weet u ...*

Weet u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
wat de CO2-voetafdruk reductiedoelstellingen van uw klanten zijn?
wat uw klanten, op ecologisch vlak, van hun leveranciers verwachten?

Heeft u ...*

Heeft u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
recent een energie audit laten uitvoeren?
een energieboekhouding?

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit? *

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit? *

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik? *

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik? *

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes? *

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes? *

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Hoeveel % van uw ...*

Hoeveel % van uw ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
elektriciteitsverbruik wordt groen gekocht of zelf geproduceerd? (bv. aankoop van groene stroom of eigen productie met zonnepanelen)
warmteverbruik komt van eigen duurzamere productie? (bv biomassa, warmte kracht koppeling)
energiegebruik komt van warmterecuperatie?
verlichting is energiezuinig?

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen? *

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen? *

Transport (2/7)
3

Bent u al begonnen met de vergroening van de mobiliteit ...*

Bent u al begonnen met de vergroening van de mobiliteit ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
i.v.m. transport van goederen?
van het personeel?

Hoeveel % van uw wagenpark is elektrisch? *

Hoeveel % van uw wagenpark is elektrisch? *

Neemt u maatregelen om het transport (totaal gereden km) te beperken? *

Neemt u maatregelen om het transport (totaal gereden km) te beperken? *

WATERBEHEER (3/7)
2

Zet uw bedrijf in op afvalwaterzuivering (via bv klassieke waterzuivering, nazuivering via rietvelden, biofilter,…)? *

Zet uw bedrijf in op afvalwaterzuivering (via bv klassieke waterzuivering, nazuivering via rietvelden, biofilter,…)? *

Hoeveel % van u waterverbuik wordt afgedekt door alternatieve waterbronnen (bv gebruik van regenwater, oppervlaktewater, water hergebruik, …)?*

Hoeveel % van u waterverbuik wordt afgedekt door alternatieve waterbronnen (bv gebruik van regenwater, oppervlaktewater, water hergebruik, …)?*

Sourcing (4/7)
3

Hoeveel % van uw verwerkte vleesgrondstoffen zijn afkomstig van*

Hoeveel % van uw verwerkte vleesgrondstoffen zijn afkomstig van*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
Varkens
Herkauwers (koe, schaap, geit, ..)
Pluimvee
Andere

Hoeveel % van uw vleesgrondstoffen sourcet u lokaal (<50 km)?*

Hoeveel % van uw vleesgrondstoffen sourcet u lokaal (<50 km)?*

Hoeveel % van uw producten worden via de korte keten (hoevewinkel, directe verkoop slager, directe verkoop aan buurtwinkel, buurtsupermarkt,...) gecommercialiseerd?*

Hoeveel % van uw producten worden via de korte keten (hoevewinkel, directe verkoop slager, directe verkoop aan buurtwinkel, buurtsupermarkt,...) gecommercialiseerd?*

AFVAL EN VERPAKKING (5/7)
4

Hoeveel % van uw verpakkingen ...*

Hoeveel % van uw verpakkingen ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
bestaat uit gerecycleerd materiaal ?
zijn recycleerbaar ?

Hoeveel % van de afval wordt gescheiden? *

Hoeveel % van de afval wordt gescheiden? *

Wat is het % afval & productverlies in de productie van uw producten (x kg afval per kg geproduceerd bijv)?*

Wat is het % afval & productverlies in de productie van uw producten (x kg afval per kg geproduceerd bijv)?*

Neemt u maatregelen om de hoeveelheid voedselafval te beperken? *

Neemt u maatregelen om de hoeveelheid voedselafval te beperken? *

SOCIAAL (6/7)
4

Meet u regelmatig de tevredenheid & het engagement van uw werknemers ? *

Meet u regelmatig de tevredenheid & het engagement van uw werknemers ? *

Neemt uw bedrijf deel aan publieke activiteiten of organiseert uw bedrijf regelmatig rondleidingen om zo de afstand tussen consument en vleesverwerker te verkleinen (vb. openbedrijven dag, familiedagen, buurtdagen, ..)?*

Neemt uw bedrijf deel aan publieke activiteiten of organiseert uw bedrijf regelmatig rondleidingen om zo de afstand tussen consument en vleesverwerker te verkleinen (vb. openbedrijven dag, familiedagen, buurtdagen, ..)?*

Is uw bedrijf actief op social media om zo de afstand tussen consument en vleesverwerker te verkleinen?*

Is uw bedrijf actief op social media om zo de afstand tussen consument en vleesverwerker te verkleinen?*

Doet uw bedrijf aan sociale tewerkstelling?*

Doet uw bedrijf aan sociale tewerkstelling?*

Contactinformatie
Om u de resultaten mede te delen.
8

Voornaam*

Voornaam*

Achternaam*

Achternaam*

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mail*

E-mail*

Naam onderneming / organisatie*

Naam onderneming / organisatie*

Lid van Fenavian ?*

Lid van Fenavian ?*

Provincie*

Provincie*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

En général (1/7)
Si vous ne savez pas, choisissez "non" ou "0-25%"
5

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ? *

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ? *

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité ?*

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité ?*

Énergie (7/7)
16

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Oui
Non
Partiellement
à court terme (mise en œuvre dans un délai d'un an) ?
à moyen terme (mise en œuvre dans un délai de 1 à 5 ans) ?
à long terme (mise en œuvre sur 5 ans) ?

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Savez-vous comment vous allez intégrer dans votre plan d'entreprise les objectifs de la Commission européenne visant à réduire les émissions de CO2 de 55 % par rapport à 1990 ?*

Savez-vous comment vous allez intégrer dans votre plan d'entreprise les objectifs de la Commission européenne visant à réduire les émissions de CO2 de 55 % par rapport à 1990 ?*

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

Connaissez-vous ...*

Connaissez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
l'empreinte carbone de votre entreprise ?
l'empreinte carbone des produits que vous commercialisez ?

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ? *

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ? *

Savez-vous ...*

Savez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
quels sont les objectifs de réduction de l'empreinte carbone de vos clients ?
ce qu'attendent vos clients de leurs fournisseurs, sur le plan écologique ?

Avez-vous ...*

Avez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
fait réaliser un audit énergétique récemment ?
un système de comptabilité énergétique ?

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ? *

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ? *

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ? *

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ? *

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ? *

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ? *

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?*

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?*

Quel pourcentage de ...*

Quel pourcentage de ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
la consommation d'électricité est achetée verte ou produite en interne ? (par exemple, achat d'électricité verte ou production propre avec des panneaux solaires)
la consommation de chaleur provient d'une production propre et durable ? (par exemple, biomasse, chaleur et électricité combinées)
la consommation d'énergie provient de la récupération de chaleur ?
l'éclairage est économe en énergie ?

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ? *

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ? *

Transport (2/7)
3

Avez-vous déjà commencé à rendre plus écologique votre mobilité ...*

Avez-vous déjà commencé à rendre plus écologique votre mobilité ...*

Oui
Non
Partiellement
dans le cadre du transport de marchandises ?
du personnel ?

Quel pourcentage de votre flotte est électrique ? *

Quel pourcentage de votre flotte est électrique ? *

Prenez-vous des mesures pour limiter le transport (total des km parcourus) ? *

Prenez-vous des mesures pour limiter le transport (total des km parcourus) ? *

GESTION DE L'EAU (3/7)
2

Votre entreprise utilise-t-elle un traitement des eaux usées (par exemple, traitement conventionnel des eaux, post-purification par lits de roseaux, bio-filtre,...) ? *

Votre entreprise utilise-t-elle un traitement des eaux usées (par exemple, traitement conventionnel des eaux, post-purification par lits de roseaux, bio-filtre,...) ? *

Quel pourcentage de votre consommation d'eau est couvert par des sources d'eau alternatives (par exemple, utilisation de l'eau de pluie, des eaux de surface, réutilisation de l'eau, ...) ?*

Quel pourcentage de votre consommation d'eau est couvert par des sources d'eau alternatives (par exemple, utilisation de l'eau de pluie, des eaux de surface, réutilisation de l'eau, ...) ?*

Approvisionnement (4/7)
3

Quel pourcentage de la matière première de votre viande transformée provient de ...*

Quel pourcentage de la matière première de votre viande transformée provient de ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
Porcs
Ruminants (vache, mouton, chèvre, ...)
Volaille
Autres

Quel pourcentage des matières premières de votre viande est approvisionné localement (<50 km) ?*

Quel pourcentage des matières premières de votre viande est approvisionné localement (<50 km) ?*

Quel pourcentage de vos produits est commercialisé par le biais de la chaîne courte (magasin de la ferme, boucherie en vente directe, vente directe au magasin de quartier, supermarché de quartier,...) ?*

Quel pourcentage de vos produits est commercialisé par le biais de la chaîne courte (magasin de la ferme, boucherie en vente directe, vente directe au magasin de quartier, supermarché de quartier,...) ?*

DÉCHETS ET EMBALLAGES (5/7)
4

Quel pourcentage de vos emballages ...*

Quel pourcentage de vos emballages ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
est composé de matériaux recyclés ?
est recyclable ?

Quelle proportion des déchets est séparée ? *

Quelle proportion des déchets est séparée ? *

Quel est le pourcentage de déchets et de pertes de produits dans la production de vos produits (x kg de déchets par kg produit, par exemple) ?*

Quel est le pourcentage de déchets et de pertes de produits dans la production de vos produits (x kg de déchets par kg produit, par exemple) ?*

Prenez-vous des mesures pour limiter la quantité de déchets alimentaires ? *

Prenez-vous des mesures pour limiter la quantité de déchets alimentaires ? *

SOCIAL (7/7)
4

Mesurez-vous régulièrement la satisfaction et l'engagement des employés ? *

Mesurez-vous régulièrement la satisfaction et l'engagement des employés ? *

Votre entreprise participe-t-elle à des activités publiques ou organise-t-elle régulièrement des visites guidées afin de réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande (par exemple, journée portes ouvertes de l'entreprise, journées familiales, journées de quartier, etc.)*

Votre entreprise participe-t-elle à des activités publiques ou organise-t-elle régulièrement des visites guidées afin de réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande (par exemple, journée portes ouvertes de l'entreprise, journées familiales, journées de quartier, etc.)*

Votre entreprise est-elle active sur les médias sociaux pour réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande ?*

Votre entreprise est-elle active sur les médias sociaux pour réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande ?*

Votre entreprise s'engage-t-elle dans l'emploi social ?*

Votre entreprise s'engage-t-elle dans l'emploi social ?*

Contact
Pour vous informer des résultats.
8

Prénom*

Prénom*

Nom*

Nom*

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Email*

Email*

Nom de la société / organisation*

Nom de la société / organisation*

Membre de Fenavian ?*

Membre de Fenavian ?*

Province*

Province*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*